© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

CHRZEST

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę w słowie”. Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: „Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w I i III niedziele miesiąca o godz. 11.00.
W sytuacjach nadzwyczajnych należy skontaktować się z proboszczem.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:

 1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
 2. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
 3. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:

 • niewierzący i innowiercy
 • żyjący na kontrakcie cywilnym
 • prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

Formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu (PDF)
Formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu (Word)

EUCHARYSTIA

„Łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie”. (św. Ignacy Antiocheński).

Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, obchodząc Ostatnią Wieczerzę z Apostołami. Kościół jest wierny poleceniu Syna Bożego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24) i nieustannie celebrował i celebruje Eucharystię, zwłaszcza w niedzielę – czyli w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Sakrament ten jest źródłem i szczytem całego naszego życia duchowego, życia chrześcijańskiego, życia Kościoła. Jest to jednocześnie największa cześć i uwielbienie, jakie możemy oddać Bogu.

SAKRAMENT POKUTY

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia  Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują  pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do  ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.

 1. Spowiadamy codziennie przed każdą Mszą św.
 2. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca spowiadamy od godz. 17.00 do 18.00, a w grudniu (adwent) od 16:00 do 17.00.

Kapłan w konfesjonale z troską pochyla się nad ludzką nędzą. Pokazuje światło w tunelu, podnosi, wlewa nadzieję, oczyszcza sumienia, niesie zranionych przed Chrystusa. Jest świadkiem duchowych zwycięstw nad słabościami i grzechem. Uczestnicząc we Mszy św. – nasze życie, codzienne troski i radości, nasze cierpienie, uwielbienie, modlitwę, pracę – łączymy z ofiarą Chrystusa.

BIERZMOWANIE

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystkiego, co wam powiedziałem” (J. 14,26)

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”. Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Poszczególnym bierzmowanym uczestniczy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu wypełnienia formalności przedmałżeńskich.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu (dokument jest ważny tylko 6 miesięcy od daty wydania).
 2. Zaświadczenie o Bierzmowaniu.
 3. Dowody osobiste.
 4. Ostatnie świadectwa z religii.
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 7. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.
 8. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone  przez  Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca  czasów. Jest to  więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat.

„Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa – Głowę Kościoła – wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa Ofiarę Eucharystyczną.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1552)

Modlitwa za kapłanów:

O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich kapłanów świata, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk. 5,14-15).

Z tą posługą księża idą o każdej porze dnia. W pierwsze piątki miesiąca od 9.30 kapłan naszej parafii udaje się do chorych z posługą sakramentalną. Kapłan spowiada, udziela komunii św. oraz namaszczenia olejem świętym. Wizyta kapłana nie jest „ostatnią posługą” przed śmiercią chorego, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka w chorobie. Przy zgłoszeniu należy określić stan chorego – czy może przyjąć Komunię św. Wszyscy obecni powinni wziąć udział w modlitwie.

W domu chorego należy przygotować:

 1. stół czysto nakryty, krzyż, świece
 2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

MSZA ŻAŁOBNA

„Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu U.S.C.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych (jeśli został udzielony)
 3. Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

279049